top of page

Vi börjar med ett första samtal

Under det första samtalet pratar vi om din historia och kartlägger vi vad du varit med om för att se hur du kan få hjälp på bästa sätt. Du får också fylla i skattningsformulär.

 

Det första samtal kan ske bekvämt online via video, och kan bokas på hemsidan, eller på mottagning i Stockholm genom att maila eller ringa.

 

Behandlingen anpassas efter dina behov

Behandlingen anpassas efter vad du behöver hjälp med. Det kan handla om en bearbetning av en svår händelse som ett trauma men kan också innebära att du får verktyg att hantera stress, ångest, depression, sömnproblem eller relationsproblem.

 

Behandling av trauma

Om du har en händelse som du behöver bearbeta djupare så kan metoden Written exposure therapy (WET) vara hjälpsam. Det är en form av terapi som används för att behandla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och andra stressrelaterade tillstånd.  Behandlingen är evidensbaserad, vilket innebär att forskning har visat att den ger goda resultat och den utvecklades av psykologerna Brian Marx and Denise Sloane som arbetar vid National Center for PTSD i USA.

 

WET  innebär att man skriver om det man varit med om och genom att göra det kan man uppleva traumaminnen som mindre känslomässigt laddade. Man kan få nya insikter och bättre kontroll över sin historia.​ Du får lära dig att tolerera de negativa känslor som är kopplat till minnet av händelsen eller händelserna och hantera fysiska reaktioner. Du kommer att få prata om hur det du varit med om påverkat dig och vad den betytt för dig. När sessionerna är avslutade, kommer du och din terapeut att utvärdera hela processen. WET är känd för sin effektivitet och förhållandevis korta behandlingstid jämfört med andra terapiformer. Det är en strukturerad och målinriktad behandling som kan erbjuda betydande lättnad för personer med PTSD och symptom på trauma.

 

Denna metod passas bra vid behandling av bland annat sexuella övergrepp och andra svåra händelser. Behandlingen innehåller även ett digitalt hjälpmedel för ptsd.

Behandling med Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi, eller KBT, är en evidensbaserad behandlingsmetod som används för att hjälpa individer att hantera olika psykiska problem som ångest, depression, stress och PTSD. Genom att fokusera på samspelet mellan tankar, känslor och beteenden, hjälper KBT patienter att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden som bidrar till deras psykiska ohälsa.

Hur fungerar KBT?

KBT innebär ett nära samarbete mellan patient och psykolog. Tillsammans arbetar de för att identifiera specifika problem och utveckla strategier för att hantera dem. Terapin är ofta strukturerad och tidsbegränsad, med konkreta mål och regelbundna sessioner.

Vanliga tekniker inkluderar exponering, där patienten gradvis utsätts för det som skapar rädsla eller ångest, och kognitiv omstrukturering, som syftar till att förändra negativa tankemönster. I nyare former av KBT arbetar man också med mindfulness och acceptans.

Behandling för par med Integrativ beteendeterapi för par (IBCT)

Vi behandlar också problem i parrelation utifrån Intergrativ beteendeterapi för par (IBCT). Behandlingen grundar sig på kogntitv beteendeterapi och innebär ett utforskande av grundläggande mönster i relationen samt en balans mellan acceptans och förändring. Det innefattar analys av beteenden, målformulering, arbete med tankar, att möta och acceptera känslor och att våga prova nya vägar i livet. Vi följer upp din behandling kontinuerligt för att se att ni gör framsteg. 

Boka ett första samtal.

Under ett första samtal kan vi se om du kan vara behjälpt av behandlingen   

bottom of page